Privacy

Groencentrum De Wit – Van Dongen is gevestigd aan de Boeiinksestraat 1a, 4703 SK te Roosendaal. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 0165-538067 of via e-mail op info@dewitvandongen.nl. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20072452.

Laatst bijgewerkt: mei 2022

Verantwoordelijke

Bloemkwekerij en Groencentrum De Wit – Van Dongen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de AVG. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden aan deze zorgvuldig te lezen.

Wat doen wij?

Wij kweken en verkopen perk- en vaste planten alsmede kerstbomen. Tevens de verkoop van tuinplanten, potgronden en meststoffen, kamerplanten, snijbloemen en potterie en binnenhuis producten.

Toepasselijkheid privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op al de contacten die wij als Groencentrum De Wit – Van Dongen met jou hebben. Bijvoorbeeld via de website of via mailing.

Doeleinden

Groencentrum De Wit – Van Dongen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van onze diensten;
 • het factureren van onze diensten;
 • afhandeling van jouw order en je informeren over het verloop daarvan;
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan jou te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
 • verstrekking van gegevens aan derden uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen.

Eisen

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Welke gegevens?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Derden

Wij zullen bovenvermelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen order

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, offerte of overige info aanvraagt maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Dit kan per e-mail, telefonisch of via social media.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan derden die voor ons opdrachten mede uitvoeren. Dit in verband met de overeengekomen dienstverlening. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, opdracht en/of levering.

Cookies

Groencentrum De Wit – Van Dongen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over de cookies die deze website gebruikt kunt u lezen in ons cookiebeleid.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Alle gegevens worden opgeslagen op door ons beheerde servers. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw orders af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Identificeren

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Bloemkwekerij en Groencentrum De Wit – Van Dongen
Boeiinksestraat 1A
4703 SK Roosendaal

Telefoon: 0165 538067
E-mail: info@dewitvandongen.nl
KVK Breda 20072452
BTW NL802659263B01